PREPAID CARD

* Thẻ này được phát hành bởi công ty TNHH Sư Tử Trắng
* Thẻ được chấp nhận trong hệ thống Iced Coffee ( Xem thông tin chi tiết tại http://www.icedcoffee.vn hoặc facebook.com/icedcoffee2460777)
* Cà thẻ tại quầy giao dịch của hệ thống Iced Coffee
* Delivery 058 246 0777